keskiviikko 5. marraskuuta 2008

Asevelvollisuus on vero

Liberalistin yhteiskunnallinen maailmankuva rakentuu ihmisten perusvapauksien kunnioittamiselle. Erityisen tärkeää on, että valtio kunnioittaa kansalaistensa vapauksia: kuuluisan maksiimin mukaan valtiolla on oikeus puuttua yksilöiden vapauksiin vain silloin, kun se on välttämätöntä muiden yksilöiden suojaamiseksi vahingolta. Perusvapaudet toimivat kansalaisten viimesijaisena suojana yksilöön nähden ylivoimaisen valtion puuttumista vastaan. Suomalaisen ajattelun mukaan lainsäätäjä voi rajoittaa perustuslaissa turvattuja vapauksia ainoastaan silloin, kun niiden tavoitteena on yleisesti hyväksytty, keskeisen tärkeä päämäärä, jonka saavuttamiseksi rajoitus on välttämätön. Jos käytettävissä on jokin vapauksia vähemmän rajoittava keino samaan päämäärään, on turvauduttava siihen.

Asevelvollisuutta perustellaan usein sen suhteellisella huokeudella: varusmiehille ei tarvitse maksaa juuri lainkaan korvausta näiden ajasta ja vaivasta. Samalla yleinen asevelvollisuus turvaa sen, että ”maanpuolustusvelvoite jakautuu tasapuolisesti koko yhteiskuntaan”, kuten turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa todetaan. Käsitys asevelvollisuusarmeijan huokeudesta johtuu perustavanlaatuisesta erehdyksestä sen kustannusten laskemisessa. Nuoren miehen armeijassa viettämä aika on pois siitä ajasta, jonka hän muuten työskentelisi omavalintaisessa ammatissaan. Poissaolo tuottavasta työstä aiheuttaa yksilölle mittavia kustannuksia. Kun näitä yksilöitä on vielä tuhansia, ovat menetykset merkittäviä myös yhteiskunnan kokonaistuotannon kannalta. Mm. taloustieteen nobelistin Milton Friedmanin ja Alan Greenspanin allekirjoittamassa asevelvollisuuden vastaisessa vetoomuksessa (v. 1980) todetaankin, että "asevelvollisuus on yhtä lailla halpa tapa järjestää asevoimat kuin orjuus on halpa tapa rakentaa pyramideja."

Asevelvollisuus on itse asiassa vero: se on valikoiva vero, jota maksavat nuoret miehet menetettynä aikana ja tehottomasti kohdennettuina voimavaroina. Veron suuruus on armeijan heille maksaman korvauksen erotus siitä palkasta, jonka he olisivat saaneet vapaasti valitsemastaan työstä. Verona tällainen ei-rahana-maksettava, kapeapohjainen vero on epäoikeudenmukainen ja yhteiskunnallisesti tehoton - tehokkaimpina verotusmuotoina mainitaan usein laajapohjaiset tulo- ja arvonlisävero.

Kun kunnon liberaaleina otamme ihmisten perusvapaudet vakavasti, ei puhtaasti taloudellinen kustannusanalyysi vielä riitä. Hyötyjä ja haittoja punnitessa on toki annettava jokin arvo myös nuorten miesten vapauden menettämiselle sinänsä. Mitä korkeammalle arvostamme henkilökohtaista vapautta, sitä suurempi tuo arvo on oltava - ja sitä enemmän vaaka kallistuu poispäin asevelvollisuudesta.

Liberalistin järjestyksessään toinen päiväkäsky kuuluukin: ASEVELVOLLISUUS ON SYRJIVÄ VERO, JOKA ON VIIPYMÄTTÄ LAKKAUTETTAVA.

Ei kommentteja: